Загальні умови поставки та розрахунків

(надалі - "Загальні умови")

ТОВ «ЛАПП УКРАЇНА ТОВ»

 1.      Загальні положення

   1.1         Всі поставки товарів (надалі - Продукції) та надання послуг здійснюються виключно на Загальних умовах поставки та розрахунків (надалі – «Загальні умови»), що застосовуються для усіх угод між ТОВ «ЛАПП УКРАЇНА ТОВ» (надалі – «ЛАПП УКРАЇНА») та Покупцями, в яких ЛАПП УКРАЇНА виступає виконавцем зобов’язань, що оплачуються Покупцями.

   1.2         Дані Загальні умови розміщені на офіційному сайті ЛАПП УКРАЇНА (https://lappukraine.com).

   1.3         Дані Загальні умови набирають чинності та регулюють відносини між Сторонами з моменту настання будь-якої події з перелічених нижче та діють протягом строку дії Договору та/або до закінчення поставки Продукції та гарантійного терміну:
-        договір, підписаний обома Сторонами у формі єдиного документу;
-        або підтвердження замовлення, що ЛАПП УКРАЇНА висилає автоматично Покупцю;
-        або оплачений рахунок-фактура (у тому числі частково оплачений) Покупцем;
-        інший підписаний Сторонами документ, який містить посилання на ці Загальні умови.

   1.4         Зміна цих Загальних умов оформлюється шляхом їх публікації на офіційному сайті ЛАПП Україна та/або шляхом направлення ЛАПП УКРАЇНА відповідного повідомлення Покупцю. Зміна Загальних умов набирає чинності та підлягає виконанню Сторонами після їх розміщення на офіційному сайті ЛАПП УКРАЇНА або з моменту отримання відповідного повідомлення Покупцем, залежно від того, яка подія настала раніше, якщо застосовано обидва способи. Якщо при зміні попередніх умов, положення Загальних умов залишаються неврегульованими, то такі попередні умови залишаються чинними в попередній редакції.

   1.5         Зміна Загальних Умов, в тому числі їх окремих положень, можлива при підписанні Договору між Сторонами. Положення, що зазначені в Договорі, скасовують дію аналогічних положень в Загальних Умовах.

   1.6         Сторони несуть відповідальність у порядку та у випадках, передбачених цими Загальними умовами та чинним законодавством України.

   1.7         Якщо будь-яке положення цих Загальних умов виявиться таким, що суперечить чинному законодавству України, це не впливає на чинність інших положень Загальних умов.

   1.8         Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цих Загальних умов, підлягають передачі на розгляд до компетентного господарського суду України згідно із чинним законодавством України.

   1.9         Загальні умови Покупця не застосовуються, навіть якщо вони не суперечать Загальним Умовам ЛАПП УКРАЇНА. Будь-які правки Покупця даних Загальних умов дійсні лише за умови, якщо вони письмово підтвердженні ЛАПП УКРАЇНА. Співробітники ЛАПП УКРАЇНА не уповноважені узгоджувати додаткові гарантії та/або інші умови, що відрізняються від цих Загальних умов. Такі домовленості є можливими, але повинні бути підтверджені ЛАПП УКРАЇНА у письмовій формі.

   1.10        Ці Загальні умови є невід'ємною частиною договорів, що укладені або будуть укладатися в майбутньому.

   1.11       Для кабельних збірок та замовлень спеціальних продуктів діють додаткові умови, що описані в Комерційних Пропозиціях, Підтвердженні Замовлення або в Специфікації.

 

2.     Комерційна пропозиція, письмові вимоги, договірні зобов’язання

   2.1         Комерційна пропозиція носить виключно інформативний характер.

   2.2         Інформація, що надана у брошурах, рекламних оголошеннях та в будь-яких інших рекламних матеріалах щодо властивостей Продукції, може змінюватись і несе виключно інформативний характер.

   2.3         Після розміщення замовлення Покупцем договірні зобов’язання виникають в момент Підтвердження Замовлення, яке автоматично відправляє ЛАПП УКРАЇНА.

   2.4         Дані, що надаються Покупцем до розміщення замовлення (наприклад, креслення, запит на зразки Продукції тощо), включаючи в тому числі робочі характеристики та індивідуальні дані, є обов’язковими для виконання, якщо вони підтверджені ЛАПП УКРАЇНА у письмовому вигляді.

   2.5         У випадку недобросовісної поведінки Покупця та поведінки, що суперечить Загальним умовам, а також у випадку, якщо Покупець визнає свою неплатоспроможність або визнається неплатоспроможним, якщо проти Покупця порушується провадження у справі про банкрутство, або якщо він просить своїх кредиторів про позасудове врегулювання, договір може бути достроково розірваний. У даному випадку ЛАПП УКРАЇНА письмово повідомляє іншу сторону про розірвання Договору за 15 календарних днів до дати розірвання. У будь-якому випадку дострокового припинення Договору Сторони не звільняються від виконання зобов’язань і проведення розрахунків, які виникли до розірвання Договору.

 

3.     Ціни та умови поставки

   3.1         Ціни на Продукцію зазначаються у відповідних Підтвердженнях замовлення та/або в Рахунках-фактурах з урахуванням податку на додану вартість та дійсні протягом 3-х робочих днів з дня направлення Покупцю та/або його уповноваженому представнику відповідного документу.

   3.2         Основою для розрахунку ціни на Продукцію є котирування металів (міді та алюмінію) та/або курс валюти Євро.

   3.3         У разі девальвації курсу гривні до євро більше ніж на 5%, згідно з даними Національного Банку України, в період між датою початку договірних відносин та датою направлення письмового повідомлення про готовність Продукції до відвантаження, сума остаточної частини вартості Продукції, що підлягає оплаті, коригується шляхом множення вартості неоплаченої Продукції, вказаної в Підтвердженні Замовлення, на коригуючий коефіцієнт. Значення коригуючого коефіцієнту визначається шляхом ділення курсу гривні до євро, що встановлений Національним Банком України на дату письмового повідомлення «про готовність Продукції до відвантаження», на курс гривні до євро, що встановлений Національним Банком України на дату відповідного Підтвердження Замовлення. Така зміна ціни відбувається автоматично і не потребує додаткового узгодження Сторін.

   3.4         Вартість тари та упаковки включено у вартість Продукції, якщо Сторони не узгодять інші умови.

   3.5         У разі самовивозу Продукції додаткова знижка не передбачена.

   3.6         Додаткові умови зміни ціни, що відбувається між укладанням договору та поставкою, описані у відповідних пунктах договору з Покупцем.

   3.7         Продукція поставляється з урахуванням всіх мит, податків та обов'язкових платежів.

   3.8         Мінімальна сума замовлення становить 1 (одну) гривню з ПДВ. Для замовлень, вартість яких менше 6000 (шести тисяч) гривень з ПДВ, застосовується Сервісний збір у розмірі 240 (двісті сорок) гривень з ПДВ.

   3.9         Поставка Продукції можлива на різних умовах згідно діючих правил Інкотермс 2010, але:
a)    при замовленні від 1 (однієї) гривні з ПДВ – поставка відбувається за наш рахунок Перевізником «Нова Пошта» на зручний для Покупця склад, з урахування можливостей Перевізника.
b)     при замовленні від 100 000 (ста тисяч) гривень з ПДВ – можлива адресна доставка Перевізником на вибір ЛАПП УКРАЇНА.

 3.10         Інші умови поставки Продукції Покупцю можливі після письмового узгодження та будуть здійснені за рахунок Покупця.

 

4.     Умови оплати. Податкова накладна

   4.1         Усі платежі здійснюються Покупцем у національній валюті шляхом перерахування безготівкових коштів на поточний рахунок ЛАПП УКРАЇНА.

   4.2         Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок ЛАПП УКРАЇНА.

   4.3         Умови оплати – 100 % попередня оплата. Інші умови можуть бути узгоджені в Договорах, специфікаціях тощо.

   4.4         Оплата від Покупця завжди буде використовуватися для погашення попередньої заборгованості, якщо Покупець не зазначить інше призначення платежу. Відсотки та штрафи в даному випадку будуть списуватись у першу чергу.

   4.5         Податкова накладна надається після її належної реєстрації в строки та на умовах згідно з чинним законодавством України.

   4.6         ЛАПП УКРАЇНА гарантує складання та заповнення податкових накладних в електронній формі з дотриманням встановлених законодавством України вимог, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису уповноваженої особи в день виникнення податкових зобов’язань. ЛАПП УКРАЇНА зобов’язується зареєструвати податкову накладну в ЄРПН протягом 15 календарних днів, наступних за датою її складення.

   4.7         ЛАПП УКРАЇНА зобов’язується надати Покупцю податкову накладну в електронній формі. Покупець має право та можливість перевірити факт та дані щодо реєстрації податкової накладної, використовуючи для цього відповідний електронний ресурс.

   4.8         Якщо Покупець має преференції щодо податків, він зобов'язаний повідомити ЛАПП УКРАЇНА про це до розміщення замовлення.

 

5.     Кількість Продукції, що поставляється

   5.1         ЛАПП УКРАЇНА поставляє нестандартну Продукцію, що виготовляється під замовлення, із толерантністю +/- 10% для Продукції, одиниця вимірювання якої «штуки», та +/- 15% для Продукції, одиниця вимірювання якої «метри». Під толерантністю розуміється можливе постачання Продукції в кількості більше або менше, аніж передбачено у замовленні; при чому Покупець оплачує фактичну кількість поставленої Продукції на підставі пред’явленого ЛАПП УКРАЇНА рахунку до сплати чи Підтвердження замовлення.

   5.2         Допустима похибка у вимірах кабельної Продукції складає +/- 1%. Таке відхилення не є порушенням. Перерахунок вартості або допоставка Продукції у даному випадку на передбачена.

   5.3         Під допустимою похибкою у Продукції розуміється поставка Продукції у меншому чи більшому обсязі, що не залежить від ЛАПП УКРАЇНА та є стандартною похибкою на обладнанні, що використовується при виробництві та/або відмірюванні такої Продукції.

   5.4         Позначки довжини / метражу на кабелі є індикатором метражу (для простого вимірювання або для визначення залишкової довжини) та не є метричним підтвердженням довжини. Неточності в позначках довжини не є підставою для невідповідності.

   5.5         При замовленні кабельної продукції нестандартними довжинами (довжини, що відрізняються від тих, які вказані на Офіційному сайті U.I. Lapp GmbH (https://www.lappkabel.com/cable-standardlengths.html), стягується додаткова плата за поріз у розмірі 360 (триста шістдесят) гривень з ПДВ.

   5.6         Якщо Покупець в замовленні не вказав необхідну довжину бухт, якими має поставлятися кабель, ми залишаємо за собою право визначити бухти кратно стандартним довжинам кожної окремої позиції.

   5.7         Аксесуари поставляються кратно упаковці. Аксесуари із визначеного ЛАПП УКРАЇНА списку поставляються не кратними упаковці. Вартість розпакованої одиниці може відрізнятись від вартості одиниці за умови купівлі упаковки.

 

6.     Дати поставок та затримка поставки Продукції

   6.1         Ми докладаємо всіх зусиль для дотримання термінів поставки, зазначених у Підтвердженні замовлення. У Підтвердженні замовлення зазначено дату доставки на склад ЛАПП УКРАЇНА у м. Києві. Термін поставки може бути змінений у випадку Непередбачуваних обставин, як наприклад, затримка на митниці.

   6.2         Термін поставки вважається виконаним, якщо ЛАПП УКРАЇНА повідомив Покупця про готовність Продукції до відвантаження, та/або Продукція була отримана Покупцем в строк, що був вказаний в Підтвердженні Замовлення.

   6.3         Ми беремо на себе зобов’язання зробити поставку Продукції за умови дотримання усіх умов оплати Продукції. Якщо покупець оплатив Продукцію із затримкою, ЛАПП УКРАЇНА має право збільшити термін поставки відповідно.

   6.4         Якщо затримка поставки чи оплати пов’язана зі впливом форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили, які виникли після укладення цих Загальних умов і які Сторони не могли ані передбачити, ані вжити запобіжних заходів щодо них, включаючи непереборну силу, війну, блокаду, ембарго, урядові обмеження, громадські безпорядки, епідемію, карантин, пожежу, повінь, землетрус, вибух, будь-яку непередбачувану зміну в обставинах, або будь-яку іншу причину, що знаходиться за межами контролю Сторони і що виникла після набрання чинності цих Загальних умов та підтверджена офіційною довідкою Торгово-промислової палати України, то будь-яка зі Сторін звільняється від відповідальності. Про виникнення або припинення обставин непереборної сили Сторона, яка неспроможна виконати свої зобов’язання, має проінформувати іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення (відповідно, припинення) таких обставин.

   6.5         Можлива поставка Продукції Покупцю частинами за попередньою домовленістю між ЛАПП УКРАЇНА та Покупцем.

   6.6         Якщо відвантаження Продукції зі складу ЛАПП УКРАЇНА затримується на вимогу Покупця або з інших причин, за які він несе відповідальність, ЛАПП УКРАЇНА має право стягувати плату за зберігання після направлення офіційного листа Покупцю. Плата за зберігання визначена у розмірі вартості зберігання Продукції на складі - 4 грн. 50 коп. (чотири гривні п’ятдесят копійок) з ПДВ за 1 паллетомісце в день. Строк безкоштовного зберігання - 7 робочих днів.

 

7.     Відвантаження, момент передачі ризику та Страхування. Право власності

   7.1         Ризик втрати та пошкодження продукції – відповідальність ЛАПП УКРАЇНА до моменту передачі Продукції Перевізнику.

   7.2         Страхування продукції здійснюється ЛАПП УКРАЇНА в момент передачі Продукції Перевізнику.

   7.3         Право власності на Продукцію та ризик випадкового пошкодження Продукції переходить до Покупця з дати поставки Продукції, тобто з дати підписання належним чином Сторонами видаткової накладної, або з дати, коли Продукція була надана Покупцю, але він відмовився від прийняття Продукції без зазначення обґрунтованих причин відмови, передбачених цими Умовами.

   7.4         Продукція вважається переданою у повному обсязі відповідно до кількості, зазначеної у товаросупровідних документах.

   7.5         Якщо інше не було узгоджено у письмовій формі, Покупець має право для провадження своєї господарської діяльності на перепродаж та/або обробку Продукції, яку він отримує у власність, але з міркувань безпеки Продукція не може бути закладена під Заставу.

   7.6         Ми зберігаємо права власності та авторські права на кошториси, креслення та інші документи. Вони не можуть бути передані третім особам без нашої згоди.

   7.7         У разі використання нашої Продукції для створення нової продукції зі збереженням торгової марки LAPP з іншими товарами або об'єктами, що не належать нам, ми маємо право на частку спільної власності, створену в новому продукті, у співвідношенні до вартості рахунку-фактури Продукції, придбаної у нас.

 

8.     Поставка та використання програмного забезпечення

   8.1         За умови поставки програмного забезпечення Покупцю надається зокрема і таке, що не підлягає передачі, право на використання програмного забезпечення і відповідної документації для експлуатації Продукції, для якої поставляється програмне забезпечення. За винятком резервної копії, Покупцю не дозволяється робити будь-які інші копії. Повідомлення про авторські права, серійні номери, а також інші опції ідентифікації програмного забезпечення не можуть бути видалені або змінені.

   8.2         Покупець зобов'язаний запобігати несанкціонованому доступу третьої сторони до програмного забезпечення Продукції, а також документації шляхом вжиття відповідних заходів. Покупець зобов’язується зберігати оригінальні носії даних, а також резервну копію в місці, захищеному від несанкціонованого доступу третьої сторони. Його працівникам необхідно обов’язково дотримуватись положень про авторські права.

 

9.     Застосування Продукції в авіаційних виробах

   9.1         Загальні умови регулюють питання сфери застосування Продукції ЛАПП УКРАЇНА. Діючи на підставі Загальних умов, Покупець підтверджує, що Продукція, придбана у ЛАПП УКРАЇНА, не буде використовуватись у жодних авіаційних виробах та/або їх компонентах, в тому числі, але не обмежуючись наступними: гелікоптери, літаки, ракети, дрони та ін. літальні апарати.

 

10.   Відшкодування збитків за порушення обов’язків

 10.1         Відповідальність ЛАПП УКРАЇНА обмежується розміром реальних збитків і не включатиме упущену вигоду, непрямі збитки та штрафні санкції.

 10.2         У разі відмови Покупцем від отримання Продукції належної якості, що була замовлена чи привезена під замовлення Покупця, згідно відповідної Специфікації, Постачальник вправі вимагати 50% (п'ятдесят відсотків) від вартості товару, що не приймає Покупець, в якості Штрафу.

 10.3         Компанією ЛАПП Україна застраховано загальноцивільну відповідальність перед третіми особами та відповідальність за якість продукції (робіт, послуг) на суму, еквівалентну 1млн євро.

 10.4         У разі, якщо ЛАПП УКРАЇНА порушує умови щодо термінів поставки, Покупець може вимагати сплати неустойки у розмірі 1% від вартості недопоставленої Продукції за кожен прострочений повний тиждень, але не більше 10% від вартості недопоставленої Продукції. Разом з тим, розмір нарахованої неустойки та штрафів за цими Загальними Умовами не може перевищувати 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень.

 10.5         Щодо Претензій у зв'язку з порушенням договірних зобов'язань та претензії по гарантії застосовується положення законодавства України про позовну давність.

 

11.   Повідомлення про дефекти та гарантії

 11.1         Покупець має право звернутися з вимогою заміни придбаної Продукції на Продукцію належної якості, якщо була виявлена невідповідність якісним характеристикам Продукції, та дані недоліки були виявлені Покупцем протягом Гарантійного Строку, а також за умови надання відповідної письмової вимоги не пізніше 5 днів після виявлення недоліку з детальним їх описом. Такий недолік має бути письмово підтверджений нашим фахівцем під час спільного огляду та фіксації недоліку, що має бути проведений на підставі письмового повідомлення Покупця.

 11.2         ЛАПП УКРАЇНА гарантує, що якість Продукції, що поставляється, повністю відповідає вимогам діючих в Україні державних стандартів і підтверджується документами, передбаченими чинним законодавством, а також відповідає параметрам, вказаним в технічному паспорті “Data sheet” від виробника. Всі технічні характеристики, необхідні для оптимальної експлуатації Продукції, розміщені на Офіційному сайті U.I. Lapp GmbH (https://www.lappkabel.com), MENNEKES GmbH (https://www.mennekes.de), Cimco International (https://www.cimco.de) або надаються за запитом.

 11.3         ЛАПП УКРАЇНА гарантує, що Продукція не містить недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни-виробника.

 11.4         ЛАПП УКРАЇНА гарантує, що Продукція придатна для використання за призначенням.

 11.5         Гарантійний строк на Продукцію (надалі – "Гарантійний Строк") складає 24 (двадцять чотири) місяці з дати поставки, відповідно до дати видаткової накладної.

 11.6         У випадку дефекту Продукції протягом Гарантійного Строку, за умови, що такий дефект підпадає під дію гарантійних зобов’язань, ЛАПП УКРАЇНА погоджує з Покупцем наступні можливі дії:
•                повернути сплачену за Продукцію грошову суму;
•                замінити Продукцію на таку ж, або на аналогічну, або кращу за характеристиками.

 11.7         Строк заміни Продукції визначається, виходячи із технічних можливостей ЛАПП УКРАЇНА та виробника такої Продукції, але не повинен перевищувати строк поставки такої Продукції.

 11.8         Гарантійні умови не поширюються на несправність Продукції, що спричинена невідповідними умовами експлуатації та/або неправильним, необережним обслуговуванням та/або перевантаженням, використанням Продукції не за прямим призначенням, неправильною установкою некваліфікованим персоналом Покупця або будь-якими іншими особами, а також в результаті недотримання Покупцем або будь-якою іншою особою технічних рекомендацій виробника Продукції з установки, та/або збірки, та/або використання.

Гарантійні умови на Продукцію також не розповсюджується у випадках:
•      порушення правил та умов експлуатації, установки виробу, викладених в інструкції з експлуатації та/або інструкції з установки;
•      якщо Продукція має ознаки спроб некваліфікованого ремонту, а також у випадку ремонту особами, що не уповноважені ЛАПП УКРАЇНА на проведення ремонту та/або обслуговування Продукції;
•      якщо дефект викликаний змінами конструкції або схеми виробу, не передбаченими ЛАПП УКРАЇНА та/або виробником Продукції;
•      якщо дефект викликаний діями непереборних сил, нещасними випадками, умисними або необережними діями Покупця чи інших осіб;
•      якщо пошкодження викликані попаданням всередину Продукції сторонніх предметів, речовин, рідин, комах тощо;
•      використання неоригінальних витратних матеріалів та/або будь-яких компонентів для Продукції, що не виготовляються виробником Продукції;
•      механічних пошкоджень Продукції;
•      пошкоджень, викликаних невідповідністю стандартам параметрів мереж живлення та подібних факторів.

 

12.   Повернення Продукції ЛАПП УКРАЇНА

 12.1         Якщо ЛАПП УКРАЇНА виконав свої зобов’язання за Договором у повному обсязі, то повернення Продукції Покупцем відбувається за попередньою згодою ЛАПП УКРАЇНА.

 12.2         Транспорті витрати у випадку повернення Продукції Покупцем – зобов’язання Покупця.

 12.3         Повернутою може бути лише Продукція, яка відповідає таким умовам:
a)     Продукція не була у використанні;
b)     Продукція повинна бути в оригінальній упаковці, з оригінальним маркуванням та бути візуально не пошкодженою;
c)     Продукція була придбана у ЛАПП Україна, та Покупцем надані відповідні підтвердження замовлення, накладні та рахунки-фактури;
d)     Продукція була придбана протягом 6 місяців від дати звернення;

 12.4         Повернення оформлюється у письмовій формі із дотриманням положень про гарантійні зобов’язання та узгоджуються обома Сторонами.

 12.5         Продукція, яка прийнята ЛАПП УКРАЇНА, та така, що набуде статусу «поповнення складу ЛАПП УКРАЇНА», оплачується компанією ЛАПП УКРАЇНА в розмірі не більшому, аніж 60% від ціни продажу.

 

13.   Реекспорт Продукції

 13.1         У разі, якщо Продукція в подальшому експортується, ЛАПП УКРАЇНА не несе відповідальності за будь-які збитки Покупця, що виникли у зв'язку з недотриманням законів держав, куди експортується Продукція.

 

14.   Конфіденційність

 14.1         Сторони зобов’язані дотримуватися суворої конфіденційності стосовно своїх комерційних умов співпраці, всієї інформації щодо діяльності та операцій, зокрема щодо ділових і комерційних таємниць іншої Сторони, і вони не можуть передавати таку конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. У разі виникнення сумніву, кожна Сторона зобов’язана запитати в іншої Сторони її згоди на поширення інформації.

 14.2         Для уникнення сумнівів: наша інформація, яка міститься у базах даних, підтвердженнях замовлення, комерційних пропозиціях, прайс-листах на Продукцію, є конфіденційною інформацією.

 14.3         Сторони не зобов’язані дотримуватися конфіденційності стосовно інформації, що є або стає загальновідомою, стає відомою Стороні від третьої особи без порушення жодного зобов'язання про конфіденційність, або що має бути розголошена на законній підставі чи на законну вимогу уповноважених державних органів.

 14.4         Разом з тим, у випадку, якщо Покупець, відповідно до вимог чинного законодавства, зобов’язаний надати Інформацію на підставі судового рішення або на вимогу слідчих чи інших компетентних державних органів, тоді Покупець може надати таку Інформацію у тому порядку та тільки у тому обсязі, які потрібні в силу судового рішення або вимоги компетентного державного органу. При цьому Покупець зобов’язаний направити повідомлення (у письмовій формі з обов’язковим дублюванням на електронну пошту) стосовно обов’язку надати Інформацію згідно з цим пунктом протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Покупцем відповідного рішення та/або вимоги.

 

15.   Про захист персональних даних

 15.1         Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 р., з моменту підписання цих Загальних умов сторони надають одна одній згоду на збір, обробку та використання їх особистих персональних даних у базах персональних даних іншої Сторони та погоджуються, що метою збору, обробки та використання персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських, податкових правовідносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку між сторонами.

 

16.   Антикорупційне застереження

 16.1         Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості щодо діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірної вигоди та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей стосовно господарської діяльності, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності чинним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода і корупція зокрема.

 16.2         Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

 

17.   Електронний документооборот

 17.1         ЛАПП УКРАЇНА використовує електронні канали передачі даних для обміну документами. Електронний обмін документами між ЛАПП УКРАЇНА та Покупцем можливий після додаткового запиту Покупця.

 17.2         Підписуючи Загальні Умови, Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цих Загальних Умов, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

 17.3         Сторони погодили, що Додаткові угоди, Додатки, Специфікації, які є невід’ємною частиною Договорів, а також будь-які первинні документи можуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг, а також законодавства у сфері кваліфікованого електронного підпису. У разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.

 

Дата публікації: 14.02.2022